Przeskocz do treści

Realizowane

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024 - PSONI KOŁO W POZNANIU

Termin realizacji zadania publicznego:

3 czerwca 2024 roku do 27 grudnia 2024 roku.

Celem zadania publicznego jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jest czasowe odciążenie rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Odbiorcami usług opieki wytchnieniowej są członkowie rodziny lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, będący mieszkańcami Poznania.

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poznanwspiera

POMOC PO SĄSIEDZKU – PSONI POZNAŃ 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023 PSONI Koło w Poznaniu

Opieka wytchnieniowa 2023 - PSONI Koło w Poznaniu

Termin realizacji zadania publicznego:

10 maja 2023 roku do dnia 27 grudnia 2023 roku.

Celem zadania publicznego jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jest czasowe odciążenie rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Odbiorcami usług opieki wytchnieniowej są członkowie rodziny lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, będący mieszkańcami Poznania.

#poznanwspiera

Nazwa zadania: „Widzę, czuję, pragnę (4)…” , UMOWA nr ZZO/000359/15D - zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2022-04-01 do 2025-03-31

 1. I okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. dofinansowanie  - 656 574,00zł, całkowita wartość zadania - 708 774,00 zł,
 2. II okres realizacji projektu, tj. d 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.  - dofinansowanie 763 627,20 zł, całkowita wartość zadania  - 814 747,20 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wczesna interwencja dziecka niepełnosprawnego poprzez:    

 • łączenie różnych form pomocy (opieka medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna/logopedyczna, fizjoterapeutyczna, kynoterapeutyczna, integracja sensoryczna),
 • wspomaganie rozwoju dziecka i jego najbliższego środowiska,
 • pomoc rodzinie w prowadzeniu dziecka oraz w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,

Warunki rekrutacji do projektu:                                                                                                              

Beneficjenci są przyjmowani do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń (kontakt telefoniczny lub osobisty w placówce). Warunkiem objęcia opieką specjalistyczną w ramach realizacji projektu jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz  wypełnienie oświadczenia. Wszelkie dokumenty winny być dostarczone do Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu. Rodzaj niepełnosprawności oraz to, czy są aktywni zawodowo nie ma znaczenia, a specjaliści pracujący różnorodnymi metodami wybierają dla każdego beneficjenta ze względu na jego możliwości i rodzaj niepełnosprawności odpowiednią metodę terapii.

Osoba do kontaktu:

 -  w sprawach merytorycznych: Monika Tonder – Kasprzak (owi.poznan@psoni.org.pl)

-  w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl)

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany w WTZ Pomost i WTZ Przyjaciele.

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19-01

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

W ramach projektu prowadzone są działania:

Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,

Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,

Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Nazwa zadania:

Opieka wytchnieniowa 2022- PSONI Koło w Poznaniu

Termin realizacji zadania publicznego:

28 kwietnia 2022 roku do dnia 27 grudnia 2022 roku.

Celem świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jest czasowe odciążenie rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Odbiorcami usług opieki wytchnieniowej sa członkowie rodziny lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, będący mieszkańcami Poznania.

Nazwa zadania: Zastępczy Dom Rodzinny PRZYSTAŃ 5  - UMOWA nr ZZO/000360/15/D   zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2022-04-01 do 2025-03-31

 1. I okres realizacji projektu, od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.  - dofinansowanie 477 250,98 zł, całkowita wartość zadania  504 850,98 zł
 2. II okres realizacji projektu, od 01.04.2023 r. do 31,03,2024 r. - dofinansowanie 510 188,48 zł, całkowita wartość zadania 537 788,48 zł.

Opis zadania:

Celem projektu jest:

 • przystosowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w społeczeństwie,
 •  budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji,
 • usamodzielnienie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wytworzenie u niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy oraz nauka odpowiedzialności za jej wykonanie,

Osoba do kontaktu:

 - w sprawach merytorycznych: Bogna Degórska (zdr.przystan@wp.pl) -  w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl

Nazwa zadania: „Widzę, czuję, pragnę (4)…” , UMOWA nr ZZO/000359/15D - zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2022-04-01 do 2025-03-31

 1. I okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.  dofinansowanie  - 604 824,00zł, całkowita wartość zadania   - 657 024,00 zł,

Opis zadania:

Celem projektu jest wczesna interwencja dziecka niepełnosprawnego poprzez:    

 • łączenie różnych form pomocy (opieka medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna/logopedyczna, fizjoterapeutyczna, kynoterapeutyczna, integracja sensoryczna),
 • wspomaganie rozwoju dziecka i jego najbliższego środowiska,
 • pomoc rodzinie w prowadzeniu dziecka oraz w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,

Warunki rekrutacji do projektu:                                                                                                             

Beneficjenci są przyjmowani do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń (kontakt telefoniczny lub osobisty w placówce). Warunkiem objęcia opieką specjalistyczną w ramach realizacji projektu jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz  wypełnienie oświadczenia. Wszelkie dokumenty winny być dostarczone do Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu. Rodzaj niepełnosprawności oraz to, czy są aktywni zawodowo nie ma znaczenia, a specjaliści pracujący różnorodnymi metodami wybierają dla każdego beneficjenta ze względu na jego możliwości i rodzaj niepełnosprawności odpowiednią metodę terapii.

Osoba do kontaktu:

 -  w sprawach merytorycznych: Monika Tonder – Kasprzak (owi.poznan@psoni.org.pl)

-  w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl)

Nazwa zadania: „Widzę, czuję, pragnę (3)…” , UMOWA nr ZZO/000242/15/D -   zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2022-03-31
a) I okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - 447336,00 zł, całkowita wartość zadania 510240,00 zł,
b) II okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. - 528780,00zł, całkowita wartość zadania 595252,00 zł,
c) III okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 - 530280,00 zł, całkowita wartość zadania 600000,00 zł,
Opis zadania:
Celem projektu jest wczesna interwencja dziecka niepełnosprawnego poprzez:
o łączenie różnych form pomocy (opieka medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna/logopedyczna, fizjoterapeutyczna, kynoterapeutyczna, integracja sensoryczna),
o wspomaganie rozwoju dziecka i jego najbliższego środowiska,
o pomoc rodzinie w prowadzeniu dziecka oraz w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,

Warunki rekrutacji do projektu:
Beneficjenci są przyjmowani do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń (kontakt telefoniczny lub osobisty w placówce). Warunkiem objęcia opieką specjalistyczną w ramach realizacji projektu jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełnienie oświadczenia. Wszelkie dokumenty winny być dostarczone do Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu. Rodzaj niepełnosprawności oraz to, czy są aktywni zawodowo nie ma znaczenia, a specjaliści pracujący różnorodnymi metodami wybierają dla każdego beneficjenta ze względu na jego możliwości i rodzaj niepełnosprawności odpowiednią metodę terapii.

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach merytorycznych: Monika Tonder – Kasprzak (owi.poznan@psoni.org.pl)
 • w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl

Nazwa zadania: Zastępczy Dom Rodzinny PRZYSTAŃ 4  - UMOWA nr ZZO/000241/15/D   zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2022-03-31

 1. I okres realizacji projektu, od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.  - 261000,00 zł, całkowita wartość zadania  376560,00 zł,
 2. II okres realizacji projektu,  od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. - 300000,00 zł, całkowita wartość zadania 429016,00 zł,
 3. III okres realizacji projektu,  od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 -  300000,00 zł,  całkowita wartość zadania 429016,00 zł,

Opis zadania:

Celem projektu jest:

 • przystosowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w społeczeństwie,
 •  budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji,
 • usamodzielnienie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wytworzenie u niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy oraz nauka odpowiedzialności za jej wykonanie,

Osoba do kontaktu:

 - w sprawach merytorycznych: Bogna Degórska (zdr.przystan@wp.pl)

-  w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl)