Przeskocz do treści

Od 1 września do 31 grudnia 2020 roku w obszarze „ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”  PSONI Koło w Poznaniu realizowało zadanie pt. ”Opieka wytchnieniowa PSONI 2020”.  Projekt był finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020”.

Udzieliliśmy wsparcia ośmiu dorosłym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dwójce dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie miasta Poznania.

Projekt skierowany był do członków rodzin lub opiekunów faktycznych czyli rodziców, rodzeństwa, dziadków czy dalszych krewnych, którzy wymagają pomocy doraźnej, czasowej przerwy wytchnieniowej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się  w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o FS”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Głównym celem podjęcia przez nas działań w obszarze opieki wytchnieniowej było zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny. Wsparcie to umożliwiło opiekunom osób zależnych regenerację sił i dało szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece. Odbiorcą usługi była równocześnie osoba niepełnosprawna jednak za główny cel wsparcia przyjęto stworzenie opiekunom możliwości odpoczynku, co zwiększyło poziom ich społecznego funkcjonowania i pozwoliło na lepsze realizowanie przez nich ról społecznych w tym rodzinnych i  zawodowych.   Wdrożenie przez nas usług zapobiegło wypaleniu opiekunów a osobom zależnym oferowało możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym oraz poza nim.

Zamierzamy kontynuować realizację zadania  w zależności od posiadania zasobów finansowych lub wolontariuszy, którzy chcą świadczyć usługi na rzecz środowisk rodzin z osobą z niepełnosprawnością.

Rozpoczęcie projektu 24.09.2020

Zakończenie projektu: 31.12.2020

Umowy: 

1.WTZ Pomost UEB/000042/15/D

2.WTZ Przyjaciele UEB/000043/15/D

3.ZDR Przystań UEB/000019/15/D

4.Ośrodek Wczesnej Interwencji UEB/000020/15/D

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami”, którego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Grant realizowany jest poprzez zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Uczestnicy WTZ Przyjaciele od października 2020 roku biorą udział w projekcie "SoVo -dostępne radio internetowe".

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Wszystko co jest publikowane na portalu zostało stworzone przez uczestników albo ekspertów projektu. Co miesiąc na portalu pojawiać się będzie około 60 materiałów. Radio będzie nadawane w wybrane dni tygodnia, a część audycji będzie transmitowanych na żywo. Wszystkie audycje będą publikowane na portalu, co umożliwi dostęp do nich w każdej chwili.

Portal to miejsce stworzone specjalnie dla OzNI, osób z ich otoczenia oraz dla seniorów. Pełni funkcję narzędzia pozwalającego zdobyć wyższe kompetencje cyfrowe. Na jego stronach użytkownicy będą mogli odnaleźć informacje o tym  jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi. Tematyka poruszana na portalu będzie szeroko obejmowała wszystkie sfery życia jego użytkowników.

W dniach od 26 maja do 3 czerwca PSONI POZNAŃ zorganizowało rodzinny wyjazd wypoczynkowy dla 39 podopiecznych. Juz po raz trzeci uczestnicy wypoczywali         w cieszącej się dużą popularnością urokliwej nadmorskiej miejscowości - Ustronie Morskie. Podopieczni PSONI POZNAŃ zakwaterowani byli w Pensjonacie "Janosik II" mieszczącym się około 500 metrów od morza.                                                                   Na wypoczywających w Ustroniu Morskim członków stowarzyszenia czekało wiele atrakcji. Oprócz codziennych spacerów brzegiem morza i po okolicy uczestnicy byli na wycieczce kolejką w mejsce gdzie rzeka Czerwona wpływa do morza Bałtyckiego. Spędzili przedpołudnie na nauce strzelania z łuku i zwiedzaniu Miasteczka Westernowego. Wieczorem zorganizowano dla uczestników turnusu ognisko            z kiełbaskami. Brali również udział w dwóch zabawach tanecznych: na terenie ośrodka „Janosik” i w świetlicy w pensjonacie.   Pogoda w tym roku sprzyjała, dzięki czemu uczestnicy dużo czasu spędzali na dworze spacerując lub wypoczywając      na terenach zielonych  przynależnych do Pensjonatu. Podczas takich wyjazdów członkowie stowarzyszenia mają okazję zaspokoić potrzeby kontaktu społecznego    i przynależności do większej grupy osób w podobnej sytuacji życiowej.          Podczas wypoczynku w nadmorskiej miejscowości następuje pobudzenie efektu endorfinowego (wzbudzenie dobrego samopoczucia) przez spacery, udział w wycieczkach i zabawach tanecznych.                                                                             Uczestnicy turnusu wypoczynkowego w Ustroniu Morskim wrócili do domów szczęśliwi, wypoczęci i z głowami pełnymi wrażeń.                                                                         Serdecznie dziękujemy gospodarzom Pensjonatu Janosik II - państwu Teresie    i Edwardowi Zając za opiekę, pomoc i zaangażowanie, a także wszystkim paniom wolontariuszkom i opiekunkom.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2018 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu realizuje pilotażowy program „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”.

Program został wymyślony i napisany przez Fundację Imago, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wraz z naszym Stowarzyszeniem testować go będzie 8 organizacji z całej Polski.

Opieka wytchnieniowa, mieszkania chronione i praca opiekunów – to trzy główne rozwiązania Programu „Za życiem”, które mają zacząć obowiązywać już od lipca 2017 r.

Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pozbawieni są pomocy przy sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi, podopiecznymi. Wrzuceni w kierat codziennych obowiązków opieki nad osobą z niepełnosprawnością zapominają o tym, że powinni mieć czas na załatwienie swoich spraw, na realizacje swoich marzeń, czy po prostu czas na odpoczynek.

Problem wsparcia opiekunów dostrzeżony został przez ONZ, która w Karcie praw osób niepełnosprawnych dostrzegła również prawa ich opiekunów nazwane ogólnie prawem do samorealizacji.

Program realizowany przez PSONI Poznań pomaga zrealizować to prawo poprzez organizację przerwy wytchnieniowej.

Na czym polega taka przerwa? Osoba z niepełnosprawnością zyskuje wsparcie asystenta. Dzięki temu rodzic, czy opiekun może zająć się swoimi sprawami. Opieka wytchnieniowa może być świadczona w różnej formie:

– wsparcie całodobowe (połączone z noclegiem),

– wsparcie kilkugodzinne,

– wsparcie weekendowe,

– wsparcie w miejscu zamieszkania,

– wsparcie interwencyjne.

Odbiorcami (beneficjentami) projektu są głównie opiekunowie faktyczni osób zależnych.

Wszystkich członków PSONI POZNAŃ zainteresowanych skorzystaniem z usługi asystenckiej zapraszamy do kontaktu z panią Joanną Grolewską pod nr tel. 721 265 595 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.