Przeskocz do treści

ŚDS Pogodni

ul. Pogodna 49/1
61-131 Poznań
tel. (61) 866 23 67
kom. 665 333 967
e-mail: sds.poznan@psouu.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”, czyli:

Środowiskowy, czyli obejmujący swoim oddziaływaniem lokalną społeczność, bazujący na jej zasobach.

Dom, czyli miejsce zapewniające poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, będące wsparciem i opoką we wszystkich sytuacjach życiowych Samopomocy, czyli kształtujący w uczestnikach poczcie odpowiedzialności za siebie i innych, wzajemne wspieranie się i niesienie pomocy.

P – jak pogoda ducha
O – jak otwartość
G – jak godność
O – jak oryginalność
D – jak duma
N – jak niezależność
I – jak integracja

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu znajduje się przy ulicy Pogodnej 49/1. Jest to ośrodek wsparcia pobytu dziennego, przeznaczony dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu. ŚDS Pogodni jest finansowany ze środków budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Naszymi uczestnikami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jesteśmy placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 25 osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Naszym podstawowym zadaniem jest udzielenie Uczestnikom wszechstronnej pomocy w prowadzeniu aktywnego i satysfakcjonującego życia w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Wspieranie uczestników ŚDS odbywa się na podstawie opracowanych indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, po uprzednim zawarciu kontraktów z użytkownikami i/lub ich opiekunami.

Plan wspierający zawiera m. in. takie bloki programowe jak: trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowych; trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; trening umiejętności spędzania wolnego czasu; terapia zajęciowa; poradnictwo psychologiczne itp. Dla każdego Uczestnika ustanawia się asystenta prowadzącego odpowiedzialnego za realizację programu wspierająco-aktywizującego. Swoim oddziaływaniem obejmujemy również rodziny uczestników-współpracujemy z nimi w celu pełniejszego i spójnego oddziaływania.

PRACOWNIE:

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Głównym celem tej pracowni jest rozwijanie zdolności manualnych, wrażliwości artystycznej, twórczego myślenia. Uczestnicy w trakcie zajęć rozwijają motorykę małą, uczą się precyzji ruchu, rozpoznawania kolorów, rozwijają zmysł estetyczny. Umiejętności te przydatne są w wykonywaniu czynności życia codziennego, które wymagają precyzji oraz koncentracji uwagi. W ramach zajęć uczestnicy nabywają umiejętności pracy w różnych technikach malarskich (akryl, olej, akwarela, pastele itd.). Podejmują również zadania z zakresu rysunku operując np. węglem, ołówkiem, kredką itp. W ten sposób uczą się wyrażania siebie, uwrażliwiają się na otaczający świat, polepszają relacje międzyludzkie, odreagowują negatywne emocje.

PRACOWNIA TECHNIK RÓŻNYCH

Pozwala na wyrażenie swojej osobowości w sposób twórczy, artystyczny i niekonwencjonalny. W pracowni tej zajęcia obejmują naukę łączenia różnorodnych technik i materiałów, tak by w rezultacie stworzyć niepowtarzalne, unikatowe dzieło. Zajęcia korzystnie wpływają na koordynację wzrokowo- ruchową, rozwój małej motoryki. Uczą również wytrwałości oraz systematyczności w dążeniu do celu. Kształtują zainteresowania oraz wspomagają wszechstronny rozwój naszych uczestników.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z REEDUKACJĄ

Zajęcia odbywające się w tej pracowni sprzyjają rozwijaniu pamięci, spostrzegawczości, koncentracji uwagi. Obejmują naukę oraz poszerzanie umiejętności z zakresu czytania, pisania, znajomości cyfr i liczb, wykonywania działań matematycznych itp. Uczestnicy nabywają wiedzę, w jaki sposób obsługiwać telefon, by w razie potrzeby wezwać pomoc lub po prostu porozmawiać z przyjacielem. Nie obce jest im też doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem. Bardzo chętnie korzystają z komputerów- gdzie rozwijają swoje umiejętności z zakresu ich obsługi.

PRACOWNIA KULINARNA

W pracowni tej główny nacisk kładziony jest na wyuczenie i wzmocnienie samodzielności oraz zaradności w życiu codziennym, a także na rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych. Uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu sztuki kulinarnej, zasad zdrowego żywienia, bezpieczeństwa podczas pracy oraz nawyków związanych z zachowaniem higieny. Uczą się obsługi sprzętów AGD, poznają nowe przepisy kulinarne, nabywają umiejętności związane z nakrywaniem do stołu, planują i przyrządzają posiłki, robią zakupy, pieką ciasta, przygotowują napoje i desery.

PRACOWNIA HAFTU I SZYCIA

Uczestnicy podczas zajęć odbywających się w tej pracowni zdobywają umiejętności przydatne w życiu codziennym takie jak: szycie (ręczne i maszynowe), fastrygowanie, przyszywanie guzików, łatanie, wyszywanie, haftowanie pranie oraz prasowanie. Przez pracę rozwijają swoje zdolności manualne, pracują nad cierpliwością, dokładnością, starannością, byciem twórczym i konsekwentnym w działaniu. W trakcie trwania zajęć uczestnicy pomagają sobie, współpracują - przez co budują i wzmacniają więzi.

ZAJĘCIA Z OGRODNICTWA

Obejmują one całoroczną pielęgnację ogrodu znajdującego się na terenie ŚDS oraz dbanie o rośliny doniczkowe. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu z uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych i użytkowych. Uczą się w jaki sposób posługiwać się narzędziami ogrodniczymi. Celem tej pracowni jest kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności poprzez opiekę nad roślinami, rozwijanie sprawności fizycznej oraz zaradności życiowej, doskonalenie poczucia estetyki.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Służy diagnozie oraz poprawie stanu zdrowia fizycznego uczestników, zdolności samoobsługowych, poprawie koordynacji i stabilizacji. Na fizjoterapię składają się: zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia sportowo- rekreacyjne, masaż klasyczny oraz hydroterapia. Głównym celem tego typu zajęć jest: właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, rozwój sprawności psychofizycznej, promowanie zdrowego stylu życia.

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE

Do zadań psychologa należy: wykonywanie diagnozy psychologicznej podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych . Zajęcia z psychologiem mają też na celu: usprawnianie w zakresie funkcjonowania emocjonalno – motywacyjnego i intelektualnego, pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników oraz psychoedukację. Pomoc psychologa kierowana jest też w stronę rodzin i opiekunów naszych podopiecznych.

Odwiedź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/%C5%9ADS-Pogodni-PSONI-Ko%C5%82o-w-Poznaniu-KRS-0000027919-1630595930501518/