Przeskocz do treści

Opieka Wytchnieniowa PSONI 2020

Od 1 września do 31 grudnia 2020 roku w obszarze „ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”  PSONI Koło w Poznaniu realizowało zadanie pt. ”Opieka wytchnieniowa PSONI 2020”.  Projekt był finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020”.

Udzieliliśmy wsparcia ośmiu dorosłym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dwójce dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie miasta Poznania.

Projekt skierowany był do członków rodzin lub opiekunów faktycznych czyli rodziców, rodzeństwa, dziadków czy dalszych krewnych, którzy wymagają pomocy doraźnej, czasowej przerwy wytchnieniowej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się  w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o FS”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Głównym celem podjęcia przez nas działań w obszarze opieki wytchnieniowej było zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny. Wsparcie to umożliwiło opiekunom osób zależnych regenerację sił i dało szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece. Odbiorcą usługi była równocześnie osoba niepełnosprawna jednak za główny cel wsparcia przyjęto stworzenie opiekunom możliwości odpoczynku, co zwiększyło poziom ich społecznego funkcjonowania i pozwoliło na lepsze realizowanie przez nich ról społecznych w tym rodzinnych i  zawodowych.   Wdrożenie przez nas usług zapobiegło wypaleniu opiekunów a osobom zależnym oferowało możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym oraz poza nim.

Zamierzamy kontynuować realizację zadania  w zależności od posiadania zasobów finansowych lub wolontariuszy, którzy chcą świadczyć usługi na rzecz środowisk rodzin z osobą z niepełnosprawnością.